Panorama Szczecina

Zakres działalności

Działalność audytorska obejmuje:

 

-       badanie sprawozdań finansowych różnych jednostek,

 

-       badanie skonsolidowane sprawozdań finansowych,

 

-       opracowywanie biznes-planów –kontynuacja działalności gospodarczej,

 

-       opiniowanie systemów ekonomiczno-finansowych, koncepcje budżetów przedsiębiorstw,

 

-       bieżące doradztwo ekonomiczno-finansowe i podatkowe,

 

-       doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,

 

-       doradztwo w zakresie prowadzenia postępowania likwidacyjnego i upadłościowego,

 

-       przegląd sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych,

 

-       opracowywanie ekspertyz i opinii ekonomiczno-finansowych,

 

-      doradztwo w zakresie dostosowania wymogów znowelizowanej ustawy o rachunkowościw przedmiocie opracowania polityki (zasad) rachunkowości dla danej jednostki,

 

-    doradztwo w zakresie opracowania systemu kontroli wewnętrznej, instrukcji kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach, organizacji rachunkowości,

 

-      audyty kontraktów realizowanych przy finansowym wsparciu Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej (zapewniamy również bieżące konsultacje  w trakcie realizacji tych kontraktów).

 

-      księgowa i rynkowa wycena udziałów i akcji w spółkach,

 

-      ustalenie wartości zbywczej majątku spółek,

 

Celem przeprowadzenia rewizji finansowej (badania sprawozdań finansowych) jest wyrażenie przez audytora opinii o prawidłowości tego sprawozdania we wszystkich istotnych aspektach wynikających      z przepisów prawa. Badanie obejmuje ocenę wybranych dowodów dotyczących zaszłości gospodarczych metodą wyrywkową, z uwzględnieniem przyjętego przez audytora poziomu istotności lub metoda pełną, potwierdzających wielkości ilościowo – wartościowe i informacje zawartew sprawozdaniu finansowym.

 

Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy może być przeprowadzone po jego sporządzeniu lub w dwóch etapach w zależności od uzgodnień z zamawiającym.