Panorama Szczecina

Informacje o Firmie

 

Spółka została założona w 1989 roku i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  w Szczecinie, w rejestrze KRS pod numerem 0000144270

Wpisana została do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego  przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 480.

Siedzibą Firmy jest miasto Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 45/3.

Zarząd Spółki (od dnia 01 lipca 2002) stanowią:

Prezez Zarządu pan Mieczysła Buczko

Wiceprezes Zarządu pani ewa Bartoszek