Panorama Szczecina

O nas

Szanowni Państwo.

 

Zachodniopomorska Kancelaria Audytorska „BUR” Spółka z o.o.  z siedzibą  w Szczecinie jest firmą audytorską, działającą na polskim rynku od 1989 roku. Jest firmą o umocnionej pozycji na rynku, konkurencyjną, z bogatymi doświadczeniami w zakresie różnorodnych usług audytorskich  różnych firm, między innymi jednostek gospodarczych, ze sfery finansów publicznych, spółek giełdowych, portfela Narodowych Funduszy, jak również tych z udziałem kapitału zagranicznego. Biegli rewidenci współpracujący z naszą firmą posiadają duże doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych i innych różnorodnych usług audytorskich. Firma nasza w okresie ostatnich  lat stale i systematycznie wykonywała różnorodne usługi audytorskie, w tym audyty finansowe Projektów współfinansowanych z Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej, zatrudniając optymalna ilość biegłych rewidentów.

 

 

Wykonawcami naszych usług są doświadczenie biegli rewidenci o różnych specjalnościachi wysokich kwalifikacjach. Cechą charakterystyczną naszej firmy jest systematyczne doskonalenie wiedzy współpracujących biegłych rewidentów  w zakresie zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, której wartością podstawową jest zainwestowany kapitał. W tych ocenach jednak bierzemy pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne gospodarki naszego kraju, mające istotny wpływ na stosowany system ocen o prowadzonej działalności gospodarczej danego podmiotu.

Zatrudnieni w naszej firmie biegli rewidenci są aktywnie zaangażowani  w działalność naukową     i edukacyjną. Są wykładowcami na wielu szkoleniach  w zakresie właściwego realizowania ustawyo rachunkowości, a także ustaw podatkowych, mających przede wszystkim charakter warsztatowego ujęcia, obowiązujących przepisów prawa w prowadzonej działalności gospodarczej. Są oni również autorami wielu publikacji w prasie fachowej, a także autorami takich opracowań książkowych jak: „Noty Przekształcenia”, „Koszty działalności operacyjnej” w świetle ustawy o rachunkowości i innych.

Z powyższego wynika, że nasza kadra biegłych rewidentów jest wyposażona  w aktualną wiedzę w zakresie badania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem standardów krajowychi międzynarodowych. W naszej działalności podejmujemy również współpracę z kandydatami na biegłych rewidentów umożliwiając im odbywanie praktyk aplikacyjnych a po odbyciu tych praktyk, współpracę  w zakresie samodzielnego badania sprawozdań finansowych.

Ponadto informujemy, że:

Øjesteśmy ubezpieczeni od ryzyka zawodowego,

Ødokumentacja biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego jest weryfikowana przez innych biegłych rewidentów, przed przekazaniem opinii i raportu zleceniodawcy, co w znacznym stopniu zapewnia prawidłowość tych opracowań,

Øzapewniamy zakończenie badania  w terminie zgodnym z Państwa życzeniem,

Øna życzenie badanej jednostki biegły może uczestniczyć w posiedzeniu jej organów i przedstawić wyniki badania sprawozdania finansowego.

Nasz udział w audycie Państwa firmy może stać się interesującą przesłanką do uznania naszej firmy za ważnego partnera wspierającego Państwa działania gospodarcze.